VIRTUAL BUILDING PAINTER

Trải nghiệm màu sắc chung của nhà xưởng kết cấu thép bằng mô hình thực tế ảo Virtual Building Painter. Bạn có thể chọn màu từng thành phần riêng lẻ hoặc kết hợp chúng.

C O L O R TÙY CHỌN

Roof Sheeting

Wall Sheeting

Capony Roof Sheeting

Roof Monitor

Roof Skylight

Downspouts

Eave guiter

Louvers

Floor