steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc-06
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc
steel-structure-building-triviet-steel-nha-may-gao-hanh-phuc-06
  • Diện tích: 160,000 m2
  • Khối lượng: 2,900 tấn
  • Địa điểm: Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

DỰ ÁN NỔI BẬT