steel structure-trivietsteel-xing guang-01
steel structure-trivietsteel-xing guang-02
steel structure-trivietsteel-xing guang-03
steel structure-trivietsteel-xing guang-04
steel structure-trivietsteel-xing guang-01
steel structure-trivietsteel-xing guang-02
steel structure-trivietsteel-xing guang-03
steel structure-trivietsteel-xing guang-04
  • Diện tích: 28.000 m2
  • Khối lượng: 2.640 tấn
  • Địa điểm: KCN Thành Thành Công, Tỉnh Tây Ninh

DỰ ÁN NỔI BẬT