Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-01
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-02
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-03
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-04
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-05
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-01
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-02
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-03
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-04
Pre engineered buildings-triviet steel-jiahsin factory-05
  • Diện tích: 29,000 m2
  • Khối lượng: 1,800 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Cầu Tràm, Tỉnh Long An

DỰ ÁN NỔI BẬT