pre-engineered- buildings-rehab-italian-design-factory-01.jpg
pre-engineered- buildings-rehab-italian-design-factory-02.jpg
pre-engineered-buildings-rehab-italian-design-factory-03.jpg
pre-engineered-buildings-rehab-italian-design-factory-04.jpg
pre-engineered-buildings-rehab-italian-design-factory-04.jpg
  • Diện tích: 20,000 m2
  • Khối lượng: 1,000 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT