pre-engineered buildings-great-kingdom-01
pre-engineered buildings-great-kingdom-02
pre-engineered buildings-great-kingdom-04
pre-engineered buildings-great-kingdom-03
pre-engineered buildings-great-kingdom-05
pre-engineered buildings-great-kingdom-01
pre-engineered buildings-great-kingdom-02
pre-engineered buildings-great-kingdom-04
pre-engineered buildings-great-kingdom-03
pre-engineered buildings-great-kingdom-05
  • Diện tích: 63.300 m2
  • Khối lượng: 1.500 tấn
  • Địa điểm: KCN Giang Điền. Tỉnh Đồng Nai

DỰ ÁN NỔI BẬT