pre engineered buildings-triviet steel-super foam viet nam-01.jpg
pre engineered buildings-triviet steel-super foam viet nam-02.jpg
pre engineered buildings-triviet steel-super foam viet nam-03
pre engineered buildings-triviet steel-super foam viet nam-04
  • Diện tích: 23,500 m2
  • Khối lượng: 950 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Phú Chánh, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT