pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-01
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-02
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-03
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-04
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-05
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-01
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-02
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-03
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-04
pre-engineered buildings-triviet steel-hansae garment factory-05
  • Diện tích: 20,000 m2
  • Khối lượng: 1,000 tấn
  • Địa điểm: Thilawa SEZ (Zone B), Yangon, Myanmar

DỰ ÁN NỔI BẬT