pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-01
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-02
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-03
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-04
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-05
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-06
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-01
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-02
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-03
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-04
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-05
pre-engineered buildings-yuen-foong-yu-paper-enterprise-06
  • Diện tích: 35,000 m2
  • Khối lượng: 2,000 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp VSIP 2, Tỉnh Bình Dương

DỰ ÁN NỔI BẬT