pre-engineered-buildings-dae-muyng-plactic-factory-01
pre-engineered-buildings-dae-muyng-plactic-factory-02
pre-engineered-buildings-dae-muyng-plactic-factory-03
pre-engineered-buildings-dae-muyng-plactic-factory-04
  • Diện tích: 7,600 m2
  • Khối lượng: 380 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

DỰ ÁN NỔI BẬT