steel-structure-nhom-vinh-hung-factory-01
steel-structure-nhom-vinh-hung-factory-02
steel-structure-nhom-vinh-hung-factory-03
steel-structure-nhom-vinh-hung-factory-04
steel-structure-nhom-vinh-hung-factory-05
  • Diện tích: 55,000 m2
  • Khối lượng: 1,600 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Long Giang, Tỉnh Tiền Giang

DỰ ÁN NỔI BẬT