steel structure-nha may san xuat bot giat net
steel structure-nhamaysanxuatbotgiatnet
steel structure-nha may san xuat bot giat net
steel structure-nhamaysanxuatbotgiatnet
steel structure-nhamaysanxuatbotgiatnet
steel structure-nha may san xuat bot giat net
steel structure-nhamaysanxuatbotgiatnet
steel structure-nha may san xuat bot giat net
steel structure-nhamaysanxuatbotgiatnet
steel structure-nhamaysanxuatbotgiatnet
  • Diện tích: 36,000 m2
  • Khối lượng: 1,000 tấn
  • Địa điểm: Khu công nghiệp Lộc An, Tỉnh Đồng Nai

DỰ ÁN NỔI BẬT