steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-01
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-02
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-03
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-04
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-05
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-06
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-01
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-02
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-03
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-04
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-05
steel-structure-building-nha-may-san-xuat-van-mdf-fsc-06
  • Diện tích: 25,000 m2
  • Khối lượng: 1,200 tấn
  • Địa điểm: KCN Nam Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
  • Hạng mục: Nhà xưởng, nhà tháp

DỰ ÁN NỔI BẬT